พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอัจฉริยภาพส่วนพระองค์ในด้านต่างๆ ดังนี้

๑.ด้านการเกษตร
๒.ด้านการบริหารจัดการน้ำ
๓.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.ด้านดนตรี
๕.ด้านจิตรกรรม
๖.ด้านประติมากรรม
๗.ด้านถ่ายภาพ
๘.ด้านหัตถกรรม
๙.ด้านสถาปัตยกรรม
๑๐.ด้านกีฬา
๑๑.ด้านวรรณกรรมและการแปล

   

 

การเกษตร
การบริหารจัดการน้ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดนตรี
จิตรกรรม
ประติมากรรม
ถ่ายภาพ
หัตถกรรม
สถปัตยกรรม
กีฬา
วรรณกรรมและการแปล

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร