๑.
พื้นที่ดำเนินงานโครงการ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
๒.
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
๓.
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔.
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลฯ จังหวัดกระบี่
๕.
ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
๖.
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส
๗.
โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
๘.
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
๙.
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
๑๐.
โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าบ้านแม่ต๋ำ จังหวัดลำปาง
๑๑.
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ไปยังพื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๒.
โครงการขุดสระกักเก็บน้ำตามทฤษฎีใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๓.
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร-จังหวัดนครพนม
๑๔.
โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี
๑๕.
โครงการขุดสระกักเก็บน้ำตามทฤษฎีใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๖.
โรงการฝายทดน้ำบ้านฆอรอราแม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา
๑๗.
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส
๑๘.
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล (กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมการติดตามประเมินผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฝึกอบรมเกษตรกร) จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
๑๙.
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
๒๐.
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม
๒๑.
โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ
๒๒.
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางนิคมฯ พัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา
๒๓.
โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา
๒๔.
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
๒๕.
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
๒๖.
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร
๒๗.
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์
๒๘.
สรุปข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรบ้านอาพัดและหมู่บ้านใกล้เคียง รวม ๗ หมู่บ้าน จังหวัดพัทลุง
๒๙.
การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

๓๐.

รายงานสรุปโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗
๓๑.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำยางชุมฯ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓๒.
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓๓.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ๒๕๔๘


 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร