โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลฯ จังหวัดกระบี่


     วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๗ จังหวัดกระบี่ ได้นำเรียนราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่อนำความกราบบังคมทูลนำป่าทุ่งทะเลขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกศิลปาชีพและหรือสงวนไว้ให้ประชาชนใช้ร่วมกัน สำนักราชเลขาธิการได้แจ้งเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๗ ว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับพื้นที่ดังกล่าวไว้ และทรงดำเนินการเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทรงมีพระราชดำริเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑ ให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ให้มีการศึกษา วิจัยทดลองและขยายพันธุ์สัตว์น้ำทะเลที่คาดว่าจะเป็นสัตว์น้ำทะเลเศรษฐกิจที่ดีในอนาคตได้จะได้นำไปส่งเสริมเป็นอาชีพของราษฎร ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศน์ของป่าทุ่งทะเล และให้จ้างประชาชนที่อาศัยทำกินอยู่เดิมในพื้นที่มาเป็นคนงานหรือลูกจ้างด้วย

     โครงการดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฟื้นฟูสภาพป่าทุ่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลย์ทางระบบนิเวศวิทยา อีกทั้งยังเพื่อศึกษาค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับป่าไม้ พืชพันธุ์ไม้ และสัตว์ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในพื้นที่ป่าทุ่งทะเล เพื่อนำไปสู่การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติในระยะต่อไป นอกจากนี้ยังเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอนุรักษ์และป้องกันรักษาพื้นที่ป่าทุ่งทะเล มิให้เสื่อมโทรมและถูกบุกรุกทำลาย
และเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ป่าทุ่งทะเลให้พออยู่พอกิน สามารถพึ่งตนเองได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน โดยเน้นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา โดยดำเนินการที่บริเวณบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีกรมป่าไม้ กรมชลประทาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

     หลังจากที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลฯ (๒๕๔๒-๒๕๔๔) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในการพัฒนาและยกระดับชุมชน คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และจังหวัดกระบี่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลฯ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกรรมการ มีผลการดำเนินงานคือ

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

มีการก่อสร้างถนนลาดยาง สะพาน คสล. และก่อสร้างถนนภายในโครงการ รวมถึงได้ขุดสระเก็บน้ำภายในบริเวณโครงการ ๒ แห่ง พร้อมทั้งได้ทำการก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ

 

๒. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทำการดูแลรักษาและป้องกันไฟป่าและพัฒนาพื้นที่ชายหาด ปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลน จ้างแรงงานจากราษฎรในพื้นที่จัดทำแนวกันไฟบริเวณพื้นที่ล่อแหลม เพาะชำกล้าไม้สนับสนุนป่าชุมชน จัดทำแนวเขตป่าบกซึ่งอยู่ในงานป้องกันรักษาป่า พร้อมกันนี้ได้มีการอบรมและปลูกฝังจิตสำนึกของราษฎร รวมทั้งเยาวชนให้มีความรู้เรื่องป่า เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างถูกวิธี

 

๓. ด้านการพัฒนาการเกษตรและอาชีพ
จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลากะรัง แจกอุปกรณ์การเลี้ยงปลา อบรมและแจกพันธุ์ปลากะรัง และจัดเจ้าหน้าที่ประจำโครงการให้คำแนะนำดูแลตลอดระยะเวลา สำหรับปัญหาอุปสรรคเป็นไปตามฤดูกาลและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามดูแล และให้คำแนะนำ พร้อมทั้งได้ดำเนินการก่อสร้างโรงเพาะฟัก โรงอนุบาล โรงแพลงก์ตอน บ่อฆ่าเชื้อ ท่อส่งน้ำ โรงสูบน้ำ โรงเป่าลม บ่อดินอนุบาลและบ่อพักน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตปูทะเล เพื่อปล่อยลงสู่ธรรมชาติ ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำจืดสำหรับเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกพร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์เป็ดเทศและจัดอบรม รวมไปถึงสนับสนุนเวชภัณฑ์และวัคซีนป้องกันโรค สำหรับด้านเกษตรกรรม ได้ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ การปลูกมะพร้าวอ่อน เป็นต้น รวมทั้งได้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จัดกิจกรรมส่งเสริมหัตถกรรมจากเตยปาหนัน และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ

 


 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร