ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการและพัฒนาพื้นที่พรุ ในลักษณะผสมผสานเพื่อแก้ปัญหาดินเป็นกรดซึ่งเกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนำผลสำเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างเพื่อพัฒนาพื้นที่อื่นต่อไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ ติดตามงานและมีพระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนาของศูนย์อย่างต่อเนื่องตลอดมา

     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพื้นที่ทำนาของราษฎรบ้านตอหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๒ ได้เสด็จฯ ลงแปลงนาเพื่อทรงเกี่ยวข้าวและมีพระราชดำริสรุปได้ดังนี้ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คงจะปลื้มใจที่ราษฎรปลูกข้าวได้ผลดี ทุกวันนี้ทั่วโลกช่วยกันสร้างอาหาร ทุกส่วนราชการควรช่วยกันทำงาน และขอให้ขยายพื้นที่ปลูกข้าวบ้านตอหลังและบ้านทรายขาวให้มากขึ้น"

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นโครงการที่ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องในด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย และเป็นที่รวบรวมของการสาธิตและการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยที่ได้ผลดีไปขยายผลต่อไป ปัจจุบันครอบคลุมทั้งด้านการเกษตร การพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม โดยมีสถานที่ดำเนินการอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน และศูนย์สาขา ๔ แห่ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้

     ผลการดำเนินงาน มีดังนี้

๑. แผนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
มีโครงการวิจัยที่ดำเนินการ ๖ โครงการได้แก่ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกรดกำมะถัน (โครงการแกล้งดิน) ๑ โครงการ, ศึกษาการปลูกปาล์มน้ำมันในดินเปรี้ยวจัด, ศึกษาการปลูกปาล์มน้ำมันในดินอินทรีย์, ศึกษาการปลูกสาคูในดินอินทรีย์, ศึกษาหาวิธีปรับปรุงดินชุดระแงะที่เหมาะสม เพื่อปลูกมะพร้าวน้ำหอม และศึกษาปริมาณการสูญเสียอินทรีย์คาร์บอนที่ละลายในน้ำจากพื้นที่พรุโต๊ะแดงและการนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร
๒. นอกจากนี้ แผนงานขยายผลการศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้นำผลการศึกษาวิจัยมาดำเนินการทดสอบการปรับปรุงดินเปรี้ยวภายในศูนย์ศึกษาฯ และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อเป็นแปลงศึกษาดูงานของประชาชนผู้สนใจในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ๑๒ โครงการด้วยกันเป็นโครงการการทดสอบการปรับปรุงดิน การปลูกพืชในดินประเภทต่างๆ รวมถึงการทดลองเลี้ยงปลาในนาข้าว
๓. มีงานศึกษาค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับปุ๋ย และสารที่ใช้เพื่อการปรับปรุงดินให้มีสภาพเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก
๔. ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง ได้ดำเนินการขยายผลการพัฒนาแก่ราษฎรในจังหวัดนราธิวาสและปัตตานี ซึ่งมีพื้นที่เป็นดินพรุ โดยการนำผลการวิจัยที่ศึกษาทดลองแล้วได้ผลไปส่งเสริมแก่ราษฎร ทั้งส่งเสริมด้านการปลูกข้าว จัดทำโรงสีข้าวชุมชน และการพัฒนาอาชีพการผลิตข้าวซ้อมมือของกลุ่มเกษตรกรบ้านโคก นอกจากนี้ยังมีโครงการเกษตรแบบผสมผสาน และพัฒนาระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน รวมถึงการปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวและ พัฒนาการเกษตรพื้นที่พรุแฆแฆ ด้วยการพัฒนาระบบการปลูกพืช ถั่วหรั่ง สับปะรด ไม้ผล ถั่วลิสง มีการส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษ ส่งเสริมการเลี้ยงไหม และการเพาะเห็ด


     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้รวบรวมผลงานวิจัยและกิจกรรมของส่วนราชการที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ค้นคว้า เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้มาเยี่ยมชมโครงการและผู้ที่สนใจทั่วไป

 

ี้


 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร