โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๗ ให้จัดตั้งโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่โครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาของราษฎรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น


     โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ โดยในระยะแรกได้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างระบบชลประทานตามลำน้ำสาขาต่างๆ ของแม่ปิง ในเขตพื้นที่อำเภอจอมทองถึงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ เพื่อจัดหาน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำ พร้อมทั้งจัดสรรให้ราษฎรเข้าทำกินในพื้นที่ป่าละเมาะ ตลอดจนเพื่อให้มีน้ำไว้สนับสนุนการพัฒนาทางด้านปศุสัตว์ การประมง การเกษตร และการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม สำหรับพื้นที่ต้นน้ำลำธารเหนืออ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ได้ทำการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่สมบูรณ์

     ต่อมา คณะทำงานโครงการฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานโดยได้จัดทำแผนแม่บทขึ้นโดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ซึ่งมีหน่วยราชการต่าง ๆ ร่วมกันปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด โดยมีกองพลพัฒนาที่ ๓ กองทัพภาคที่ ๓ ดำเนินการประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยการ สำนักงาน กปร. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยราชการต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมาโดยตลอด

     โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงฯ ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง เนื่องจากประชาชนในพื้นที่โครงการมีฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค – บริโภคเพิ่มมากขึ้น เส้นทางคมนาคม สภาพสังคมของหมู่บ้าน ตลอดจนความร่วมมือของประชาชนต่อกิจกรรมในชุมชนได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น แต่ในบางกิจกรรมยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เช่น อ่างเก็บน้ำที่ได้สร้างไปแล้ว บางแห่งไม่สามารถเก็บกักน้ำให้ใช้ประโยชน์ได้ตามเป้าหมาย การจัดสรรที่ดินให้ราษฎรเข้าทำกินยังไม่ครบถ้วน ฯลฯ

 

   

     

 

   


     

 

ี้


 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร