โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าบ้านแม่ต๋ำ จังหวัดลำปาง

     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชดำริเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕ ให้ดำเนินการรักษาสภาพป่าบริเวณบ้านแม่ต๋ำ เพื่อแก้ปัญหาสภาพป่าถูกทำลายลงเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดยการจ้างราษฎรที่ยากจนในบริเวณหมู่บ้านแม่ต๋ำมาทำการรักษาป่า เพื่อให้มีรายได้มากขึ้นและจะเป็นการสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของ ทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย โดยโครงกานี้ สำนักราชเลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบ

     ผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว สามารถเพาะกล้าไม้สักทอง ไม้เบญจพรรณ และโมกมัน เพื่อปลูกป่าเสริมธรรมชาติและปลูกทดแทน มีการจัดทำแนวกันไฟป่ารอบพื้นที่โครงการทั้งแนวป้องกันไฟป่าหลักและแนวป้องกันไฟป่ารอง และตรวจจับการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่โครงการได้ มีการจัดทำโรงสีข้าวพระราชทาน จัดทำฝายต้นน้ำลำธารในลำห้วยของพื้นที่โครงการเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับบริเวณต้นน้ำ นอกจากนี้ ยังมีการปันผลประจำปีให้กับสมาชิกของโครงการ


 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร