โครงการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ไปยังพื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้ขยายระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำลำพะยัง และพิจารณาผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ซึ่งอยู่ฟากจังหวัดมุกดาหาร มาเติมให้แก่อ่างเก็บน้ำลำพะยัง เพื่อขยายพื้นที่รับน้ำชลประทาน และได้มีพระราชดำรัสเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้รีบดำเนินการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่มายังพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยัง และให้พิจารณาดูว่าพื้นที่ที่จะส่งน้ำออกจากอุโมงค์มีพื้นที่ว่างหรือไม่ และน้ำที่ออกมาให้พิจารณานำไปช่วยพื้นที่ลุ่มน้ำ ๑ เอ ให้เกิดความชุ่มชื้นได้


     ผลการดำเนินงานพบว่า ปี ๒๕๓๘ ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน ปี ๒๕๔๒ ดำเนินการยกระดับทางระบายน้ำล้นให้สูงขึ้น ทำให้กักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น พร้อมเร่งรัดการออกแบบอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ มายังพื้นที่ส่งน้ำของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนฯ ซึ่งแนวการก่อสร้างอุโมงค์นี้ต้องผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น ๑ เอ ซึ่งมติรัฐบาลมีมาตรการไม่ให้มีการใช้พื้นที่ดังกล่าวในทุกกรณี ทำให้กรมชลประทานต้องเร่งรัดจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑ เอ ในการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ ในปี ๒๕๔๓ และในปี ๒๕๔๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑ เอ เพื่อดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว และประสานคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ พิจารณาเร่งรัดการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบการขอเข้าทำประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑ เอ ในที่สุด 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร