โครงการขุดสระกักเก็บน้ำตามทฤษฎีใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ให้พิจารณาจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎร โดยดำเนินการขุดสระกักเก็บน้ำตามทฤษฎีใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อเป็นแปลงสาธิตให้ราษฎรได้เห็นตัวอย่าง และนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่โครงการฯ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ และมีพระราชดำริให้ขยายผลการดำเนินงานของโครงการไปสู่ราษฎรในบริเวณใกล้เคียง

     ผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว สามารถพัฒนาพื้นที่ที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวาย ณ บ้านแดนสามัคคี ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแปลงสาธิตทฤษฎีใหม่และเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้วิชาการเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน การใช้ประโยชน์จากน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้ขยายผลด้วยการขุดสระน้ำแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ โดยสนับสนุนการขุดสระน้ำ ในพื้นที่เขตชลประทาน และในพื้นที่เกษตรน้ำฝน พร้อมส่งเสริมการเพาะปลูกข้าว พืชผัก การเลี้ยงสัตว์และการเลี้ยงปลา ซึ่งทำให้ผลผลิตข้าวของเกษตรให้ได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการรวมกลุ่มโดยเกษตรกรมีการจัดตั้งกลุ่มของตนเอง ได้แก่ กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตั้งอยู่ที่บ้านนาวี นกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ทำน้ำสกัดชีวภาพที่ทำมาจากวัสดุท้องถิ่น กลุ่มทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติบ้านม่วงหวาน กลุ่มทอผ้าลายเกล็ดเต่าบ้านกุดปลาค้าว เป็นต้น

     การที่โครงการให้การสนับสนุนการขุดสระน้ำแก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทำให้เกษตรกรมีน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อการเพาะปลูกพืชผัก และเป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับภาวะฝนทิ้งช่วงได้อย่างดี ซึ่งทำให้ผลิตผลข้าวเพิ่มขึ้น เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร เนื่องจากสามารถนำน้ำมาใช้ในการปลูกพืชผัก เลี้ยงไก่ เป็ด สุกร และเลี้ยงปลา เพื่อเป็นแหล่งอาหารอย่างสมบูรณ์ตลอดปี นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมให้เกษตรกรรู้จักการจดบันทึก จัดทำบัญชีฟาร์มอย่างเป็นระบบเดือน เพื่อเกษตรกรสามารถควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย ให้พอเพียงตลอดปี

 

 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร