โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร-จังหวัดนครพนม

     เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำก่ำที่ดำเนินการก่อสร้าง ณ บ้านบึงศาลา ตำบลนาตงวัฒนา กิ่งอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร และทอดพระเนตรสภาพลำน้ำในเขตอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ได้มีพระราชดำริ ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร – นครพนม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบริเวณสองฝั่งลำน้ำก่ำที่มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนและ ขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งตลอดจนขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค

     สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสนองพระราชดำริ พบว่าโครงการดังกล่าวมีผลการดำเนินงานคือ มีการสร้างประตูระบายน้ำ ๒ แห่งในจังหวัดสกลนคร และ ๑ แห่งในจังหวัดนครพนม จากนั้น กรมชลประทานยังได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่และออกแบบประตูระบายน้ำในลำน้ำสาขาของลำน้ำก่ำ เพื่อดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มเติม อีก ๓ แห่งในจังหวัดนครพนม ในเวลาเดียวกัน สำนักงาน กปร. ได้ประสานให้มหาวิทยาลัย ขอนแก่นดำเนินการศึกษาผลกระทบโครงการชลประทานลุ่มน้ำก่ำตอนล่าง เพื่อหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า เมื่อเวลาผ่านไป ๑๐ ปีขึ้นไป จะเกิดพื้นที่มีศักยภาพการเกิดดินเค็ม ๑๓ แห่ง ซึ่งจำเป็นต้องมีการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ สำหรับติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใต้ดิน ความเค็มของดินและน้ำใต้ดิน รวมทั้งการจำลองความหนาแน่นของน้ำเค็ม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพยากรณ์แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นใน ระยะยาวทั้งนี้ได้เสนอรายงานผลการศึกษาดังกล่าวต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปแล้ว

     นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำแบบคลองเปิดเข้าสู่พื้นที่การเกษตร และให้ราษฎรจัดตั้งกลุ่มใช้น้ำ โดยก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสร็จแล้ว ๑๗ สถานี และเพิ่มเติมในปี ๒๕๔๖ อีก ๖ สถานี


 

 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร