โครงการขุดสระกักเก็บน้ำตามทฤษฎีใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้พิจารณาจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎร โดยการดำเนินงานขุดสระกักเก็บน้ำตามทฤษฎีใหม่ ในบริเวณพื้นที่ที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวาย และในวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่โครงการดังกล่าว และมีพระราชดำริให้ขยายผลการดำเนินงานของโครงการไปสู่ราษฎรในบริเวณใกล้เคียง จากนั้น สำนักราชเลขาธิการ มีหนังสือ ที่ รล ๐๐๐๕/๐๖๙๙๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แจ้งว่า พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบความก้าวหน้าของโครงการขุดสระกักเก็บน้ำตามทฤษฎีใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ และแนวทางการดำเนินงานต่อไปของโครงการ โดยขุดสระกักเก็บน้ำเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรน้ำฝน ตามที่สำนักงานเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงาน กปร. ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรายงาน

     ผลการดำเนินงานโครงการ ได้ขุดสระน้ำประจำไร่นา จำนวน จำนวน ๖ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๙ สระ รวม ๑๑๔ สระ เพื่อให้ราษฎรในเขตโครงการมีแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ส่วนราษฎรที่อยู่นอกเขตโครงการ หรือมีที่ดินทำกินน้อย ก็ให้มีการพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง และส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมีความสามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอันจะนำไปสู่การยกระดับรายได้ให้มั่นคง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 

 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร