โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล (กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมการติดตามประเมินผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฝึกอบรมเกษตรกร) จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

     ปี ๒๕๔๔ ราษฎรบ้านละเวง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้พิจารณาช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ เนื่องจากปัจจุบันได้ลดลงเป็นจำนวนมาก ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริกับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ สรุปได้ว่าให้จัดหาพื้นที่ในการจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลในบริเวณจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะในเขตบริเวณที่ทำการประมงชายฝั่งของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านที่มีปัญหา พร้อมทั้งจัดทำปะการังเทียมให้เกิดเป็นแหล่งชุมนุมและที่อยู่อาศัยของปลา รวมทั้งการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายฝั่ง โดยการปลูกป่าชายเลน ป่าชุ่มน้ำและหญ้าทะเล โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     ผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว ได้ผลิตพันธุ์กุ้งทะเลรวมทั้งสิ้น ๕๑ ล้านตัว เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลทั้งที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จังหวัดปัตตานีได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของโครงการ บริเวณบ้านละแวง จังหวัดปัตตานี ซึ่งผลของการทำงาน ทำให้ราษฎรมีทรัพยากรสัตว์น้ำทะเลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังรู้จักวิธีประกอบอาชีพที่ถูกต้องที่จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลย์และยั่งยืนและมีความรู้เพิ่มเติมจากการแปรรูปและถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งยังสามารถส่งเสริมให้เป็นอาชีพเสริมจากการจับสัตว์น้ำได้อีกด้วย

 

 

 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร