โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบริเวณสองฝั่งลำน้ำก่ำที่มักประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน และขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งตลอดจนขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยมีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบ


     ผลการดำเนินงานโครงการ มีการจัดสร้างประตูระบายน้ำแล้ว ๖ แห่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ ให้พิจารณาดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำเล็กๆ โดยลดขนาดความสูงของประตูระบายน้ำลงมาแล้วค่อยเจรจากับราษฎรที่ครอบครองพื้นที่ถูกน้ำท่วม และให้กักเก็บน้ำในร่องน้ำ พร้อมส่งเสริมให้ราษฎรสูบน้ำไปใช้เอง หากเจรจาได้ค่อยพิจารณาก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาดใหญ่บริเวณปากน้ำก่ำต่อไป เหมือนกับอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว ก็สร้างฝายกักเก็บน้ำในลำน้ำ ต่อมาก็สร้างอ่างเก็บน้ำ ห้วยตะแปดทับลงไปทีหลัง

 

 

 

 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร