โครงการก่อสร้างถนนลาดยางนิคมฯ พัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา

     ดำเนินการที่บ้านตาเอียด บ้านเขาน้ำตก บ้านต้นมะม่วง หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านเขาน้ำตก หมู่ที่ ๗ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ (กือลอง) และเสด็จฯ ไปยังโรงเรียนนิคมฯ พัฒนาภาคใต้ ๑๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๕ ทรงพบว่า ราษฎร ครู และนักเรียนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาความเดือดร้อนในการคมนาคม จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้ปรับปรุงถนนเข้าหมู่บ้านให้มีความสะดวกสามารถใช้สัญจรได้ตลอดปี จึงเกิดโครงการดังกล่าวขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกนิคมฯ ในการใช้เส้นทางคมนาคม โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


     ในการดำเนินงาน ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางรวมระยะทาง ๒,๙๕๔ กิโลเมตร และสะพาน คสล. ๑ แห่ง ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าว ได้ทำให้การสัญจรของราษฎรบ้านเขาน้ำตก บ้าน ๓๕ หลัง และบ้านตาเอียด หมู่ที่ ๗ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน ๒๘๐ ครัวเรือน ๗๙๒ คน มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น

 

 

 

 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร