โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา

     เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชดำริ ณ อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการอนุรักษ์ป่าไม้และช้างป่า โดยพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและในระยะยาว ด้วยการปลูกพืชเพิ่มอาหารช้างป่าเหมือนกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างออกมาหากินและทำลายพื้นที่ทำกินของราษฎร ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมดูช้างป่า เพราะว่าช้างไทยสวยงามและอยู่คู่บ้านเมืองไทยมาช้านานมีคุณประโยชน์กับแผ่นดิน โดยดำเนินการในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ และอุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ผลการดำเนินงาน ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ตามความจำเป็นเร่งด่วนของพื้นที่ป่าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ พื้นที่ คือ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ และอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากการทำฝายชะลอความชุ่มชื้น ทั้งแบบถาวร กึ่งถาวร และแบบผสมผสาน รวม ๖๙ แห่งเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ความชุ่มชื้นกับพื้นที่และเป็นแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า จัดทำโป่งเทียม รวม ๖๐ แห่ง ตามสภาพพื้นที่เพื่อให้สัตว์ป่าหากิน จัดทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อเป็นอาหารช้างและสัตว์ป่าอื่นๆ และมีการเฝ้าระวัง ช้างป่าไม่ให้ออกไปทำลายพืชผลของเกษตรกรโดยจ้างแรงงานจากราษฎรที่มีพื้นที่ทำกินติดกับแนวเขตป่าและได้รับความเดือดร้อนจากช้างป่าออกมากินพืชผล นอกจากนี้ยังฝึกอบรมสร้างจิตสำนึก ให้แก่เยาวชน ประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่า

 

 

 

 

 

 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร