โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

     เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพหนองอึ่ง บ้านท่าเยี่ยม ตำบลค้อเหนือ ทรงทราบถึงสาเหตุที่ทำให้หนองอึ่งตื้นเขิน จึงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวมเพื่อช่วยเหลือราษฎร ด้วยการปรับปรุงขุดลอกหนองอึ่ง พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สภาพดินโดยรอบหนองอึ่ง ปลูกแฝก และต้นไม้ป้องกันการชะล้างหน้าดินและฟื้นฟูสภาพป่าโดยรวม โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ จังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทย, กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     ผลการดำเนินงาน สำนักงาน กปร. ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานสนองพระราชกระแส มาตั้งแต่ ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยได้ทำการพัฒนา ในด้านต่างๆ เช่น ปรับปรุงและขุดลอกหนองอึ่งให้สามารถกักเก็บน้ำ, ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่ง, พัฒนาและปรับปรุงสภาพดินโดยปลูกหญ้าแฝก รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านพื้นฐานและส่งเสริมอาชีพต่างๆ โดยอาชีพที่ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง คือ

• งานปศุสัตว์ ฝึกอบรมเกษตรกรทำแปลงหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ ปลูกหญ้าพืชอาหารสัตว์สาธิต และพืชพันธุ์อื่นๆ
• ส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์จากป่า ฝึกอบรมทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่า โดยรส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่า โดยมีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การก่อสร้างโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน ๓ กองทุน คือ กองทุนพัฒนาอาชีพ กองทุนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่า กองทุนพัฒนาป่าชุมชน ส่งเสริมการขอมาตรฐานอาหารและยา (อย.) การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ (พาณิชย์) หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• กิจกรรมป่าเปียก ก่อสร้างระบบน้ำโดยสูบน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าจากแม่น้ำชี ขึ้นบ่อพักน้ำยกสูง แล้วกระจายน้ำด้วยท่อพีวีซีเข้าบ่อพักน้ำย่อยและกระจายโดยท่อพีวีซีและท่อวงน้ำเข้าสู่พื้นที่แปลงปลูกป่า
• กิจกรรมศึกษาทดลองด้านวนศาสตร์ ได้ปรับปรุงแปลงทดลองการเลี้ยงแย้ ขนาดกว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร ต่อเติมแปลงทดลองการเร่งการออกและเพิ่มปริมาณเห็ดโคน ขนาด ๑ ไร่ และทำระบบวนเกษตรเนื้อที่ ๑ ไร่
• กิจกรรมจัดเตรียมปุ๋ยชีวภาพ ได้ทำบ่อหมัก ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓.๒๐ เมตร จำนวน ๔๐ บ่อ ถังหมัก จำนวน ๒ ชุด (ท่อวงน้ำซ้อนกัน ๓ วง/ชุด) จัดทำปุ๋ยหมักโดยวัสดุฟางข้าว ๔๐ บ่อ (๒๐ ตัน)
• กิจกรรมเพาะชำกล้าสมุนไพรพื้นบ้าน ก่อสร้างเรือนเพาะชำชั่วคราวเพาะชำกล้าสมุนไพร

 

 


 

 

 

 

 

 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร