สรุปข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรบ้านอาพัดและหมู่บ้านใกล้เคียง รวม ๗ หมู่บ้าน จังหวัดพัทลุง

   วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเขียนบางแก้ว บ้านอาพัด หมู่ที่ ๔ ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในการนี้ ได้ทรงรับทราบว่า พื้นที่หมู่บ้านอาพัด และหมู่บ้านใกล้เคียงจำนวนรวม ๗ หมู่บ้าน ในเขตตำบลจองถนน ตำบลหานโพธิ์ และตำบลเขาชัยสน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ ริมทะเลสาบสงขลาได้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากในช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังประมาณ ๑-๒ เดือน เนื่องจากน้ำระบายลงสู่ทะเลไม่ทัน ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย และ พื้นที่นาข้าวในบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ นอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และเกิดปัญหาน้ำเค็มจากทะเลสาบสงขลารุกเข้ามายังคลองบางแก้ว และคลองปากพะเนียด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร จากปัญหาดังกล่าวทำให้บ้านเรือน ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรเสียหายส่งผลให้ราษฎรมีฐานะยากจนมากขึ้น ในการนี้ ได้มีพระราชเสาวนีย์กับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เลขาธิการ กปร. นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายเกียรติศักดิ์ สุขวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านจัดสรรน้ำ กรมชลประทาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรต่อไปด้วย


     วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะทำงานศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำยางชุม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประกอบด้วย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลโทไพศาล กตัญญู แม่ทัพภาคที่ ๑ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เลขาธิการ กปร. นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายประสงค์ พิฑูรกิจจา ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะ เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


     ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาน้ำให้แก่ราษฎรบ้านอาพัด บริเวณวัดเขียนบางแก้ว ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไว้ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภค – บริโภค เนื่องจากเป็นหมู่บ้านยากจนขาดแคลนแหล่งน้ำ มีปัญหาน้ำท่วม - น้ำเค็ม-น้ำแล้ง โดยให้สำรวจและพิจารณาว่า บริเวณใดเป็นหุบให้ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเมื่อน้ำมาก็เก็บไว้ โดยพิจารณาจากสภาพของพื้นที่จริงประกอบแผนที่ พร้อมทั้งพิจารณาการไหลของน้ำในหน้าแล้งและหน้าฝน สำหรับคลองชลประทานอยู่บริเวณนั้น ควรทำอาคารควบคุมน้ำ และบริเวณด้านบนมีที่จะสร้างอ่างฯ ได้ใหญ่พอสมควร การแก้ปัญหาขอให้ไปทำเป็นส่วน ๆ ให้ร่วมกันไปสำรวจพื้นที่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งฝ่ายทหาร โดย พล.อ. ประวิตร วงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมในการดำเนินการด้วย


 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร