พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย-เดชมหาราช รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี พระราชทานแก่บุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีและโอกาสวาระ ต่าง ๆ นั้น เป็นที่ประจักษ์ ชัดแจ้ง เป็นอมตะวาจา ที่ประทับใจ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้และทันยุคทันสมัยอยู่ เสมอ กับทั้งเป็นอุทาหรณ์ คติสอนใจ ให้มั่นคงในความดีงาม มิให้ หวั่นไหวต่ออุปสรรคความชั่วร้าย ยังประโยชน์อันสำคัญ ยิ่งแก่ผู้ที่น้อมเกล้าฯ อัญเชิญไปปฏิบัติ โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ใด ๆ
    ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาคุณอันประเสริฐหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระราชทานพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท แก่พสกนิกรที่เข้าเฝ้า ฯ ตลอดถึงผู้ที่ได้รับชมและรับฟัง ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ อีกทั้งได้อ่าน พระราชนิพนธ์ที่พระราชทานออกเผยแพร่เป็นระยะ ๆ มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอน้อมเกล้าฯ อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสและพระบรม ราโชวาท เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต,สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ในโอกาสอันควร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับชมและรับฟัง จดจำได้ง่ายขึ้น จึงขออัญเชิญเนื้อความบางวรรคตอน เช่น การปกครอง การเมือง การศึกษา การเกษตร การเศรษฐกิจ เป็นต้น รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่โดยมิได้แต่งเติมเนื้อหาใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่อัญเชิญมาบางวรรคตอนซึ่งแต่ละวรรคตอนนั้นได้ลงวันที่ เดือน ปี  และสถานที่ ที่พระราชทานฯ ไว้พร้อมแล้ว ด้วยเจตจำนง ดังกล่าว มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ เชื่อว่า อาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินสยามจะร่วมกัน แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติคุณ พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท เพื่อความผาสุกร่มเย็น ใต้ร่มพระมหาเศวตฉัตรพระบารมีปกเกล้า แผ่ไพศาล สืบชาติ สืบแผ่นดินเป็นอนันตกาลสืบไป


หมวดการปกครอง
หมวดภาษา
หมวดการศึกษา
หมวดความมั่นคง
หมวดหน้าที่
หมวดความพอเพียง
หมวดความคิด
หมวดความซื่อสัตย์
หมวดการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
หมวดการกีฬา
หมวดความสามัคคี

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร