“ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง เป็นสิ่งประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่า ตกทอด มาถึงเราทุกคน จึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๐๒
“ภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้”

พระราชดำรัส ที่พระราชทานในโอกาสทรงร่วมอภิปรายเรื่องปัญหา การใช้คำไทย
ในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ (ปัจจุบันถือเอาเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ)
หมวดการปกครอง
หมวดภาษา
หมวดการศึกษา
หมวดความมั่นคง
หมวดหน้าที่
หมวดความพอเพียง
หมวดความคิด
หมวดความซื่อสัตย์
หมวดการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
หมวดการกีฬา
หมวดความสามัคคี

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร