“ จงตระหนักให้มากว่า ขึ้นชื่อว่าชาวไทยแล้ว ไม่ว่าจะถือศาสนาใด และแม้ ขนบธรรมเนียมและภาษาที่ใช้ อาจจะผิดเพี้ยนกันไปบ้างก็ตาม ต่างก็เป็นคนไทยด้วยกันทั้งสิ้น”
พระราชดำรัสพระราชทาน ในการอบรมผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. ๒๕๐๕
“ประเทศชาติประกอบด้วยประชาชน ถ้าไม่มีประชาชนประกอบขึ้นมาเป็นประเทศ ก็ไม่ใช่ประเทศ”

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๐
“ความสงบหนักแน่น เป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรง ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกัน ได้ทุกกรณี”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕
“ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก”

พระราชดำรัสพระราชทาน แก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร
ษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
“ถ้าจะเอาความปรองดองเป็นหลัก ก็เชื่อว่าเราจะทำอย่างไร ๆ ก็ตาม ก็จะไม่เสียชาติ และไม่ เสียความสงบของส่วนรวม”

พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
“เรามีบ้านเมืองแล้ว เราต้องรักษา ไม่ใช่ทำลาย ผู้ที่อยากทำลาย ไม่ว่าเขาอยากทำลายอะไร แต่เขาก็ทำลายตัวเอง”

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ณศาลาดุสิดาลัย

๔ ธันวาคม ๒๕๑๘
“การรักษาอิสรภาพและความเป็นไทยให้ดำรงมั่นคงยืนยาวไป ถือว่าเป็นกรณียกิจอันสำคัญสูงสุด นอกจากต้องอาศัยการบริหารประเทศที่ฉลาดสามารถและสุจริตเป็นธรรมแล้ว ยังต้องอาศัยความ ร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนทั้งประเทศด้วย”

พระราชดำรัสในการพระราชพีธีสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์๒๐๐ปี

พ.ศ. ๒๕๒๕
“ประเทศชาติจะอยู่ได้ก็ด้วยความสามัคคี เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไม่ปัดขาปัดแข้งกัน หรือ อิจฉาริษยากัน ทำเช่นนั้นก็จะทำให้เมืองไทยอยู่ต่อไปได้อย่างที่เคยอยู่มาเป็นหลายศตวรรษมาแล้ว ไม่มีใครที่จะมาล้มเราได้ ถ้าเราไม่ล้มตนเอง”

พระราชดำรัสในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่น ลูกเสือชาวบ้าน จ.ชลบุรี ณ จิตตภาวันวิทยาลัย

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๙
“ปัจจุบันสภาวการณ์หลายอย่างบ่งบอกว่าเป็นคราวที่เราจะต้องละวางความตามใจตัวกันแล้ว และจะต้องนึกถึงชาติประเทศกันให้หนักแน่น ทุกฝ่ายทุกคนควรจะได้เร่งรัดปฏิบัติสรรพกิจ การงานทุกด้านโดยขะมักเขม้น ให้ประสานสอดคล้องปรองดองและเกื้อกูลกัน ตั้งมั่นอยู่ใน ความสุจริต สามัคคีและความไม่ประมาท ใช้สติปัญญาความสามารถให้เป็นประโยชน์ให้มาก ที่สุด ยึดเอาอิสรภาพ อธิปไตยและประโยชน์สุขของประชาชนคนไทยเป็นจุดหมายสูงสุด เพื่อ รักษาชาติประเทศและความเป็นไทยของเราไว้ให้ธำรงอยู่ตลอดไปสิ้นกาลนาน”

พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะนายทหารและตำรวจที่เข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดาฯ

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๒๐
หมวดการปกครอง
หมวดภาษา
หมวดการศึกษา
หมวดความมั่นคง
หมวดหน้าที่
หมวดความพอเพียง
หมวดความคิด
หมวดความซื่อสัตย์
หมวดการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
หมวดการกีฬา
หมวดความสามัคคี

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร