“ ถ้าคิดอยู่คนเดียวมีข้อเสียหลายอย่าง ข้อเสียที่มากที่สุดก็คือคนคิดคนเดียว
ไม่สามารถที่จะคิดทำงานใหญ่ เช่น การบริหารประเทศ ทำแต่ผู้เดียวมิได้”
พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย
๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
“ ถ้าคิดให้รอบคอบ ถ้าคิดให้กว้างขวาง ถ้าคิดให้ครบถ้วน ก็สามารถที่จะพัฒนาประเทศให้มี ความเจริญ ให้มีความปลอดภัยได้”

พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย

๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
“ ความเมตตานั้น ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่กินไม่ได้ แต่ความเมตตานี้ ก็นำมาสู่ความเอื้อเฟื้อ ซึ่งกันและกัน”

พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย

๔ ธันวาคม ๒๕๑๙
“ ในสิ่งที่มีความเดือดร้อน ในสิ่งที่ไม่ดีต้องหาความดีได้เสมอ”

พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะ บุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย

๔ ธันวาคม ๒๕๑๙
“ ความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่น่าวิตกก็คือทุกวันนี้ ความคิดอ่านและความประพฤติหลายอย่าง ซึ่งแต่ก่อนถือว่าเป็นความชั่วความผิด ได้กลายเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับแล้วพากันประพฤติ ปฏิบัติ โดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือน จนทำให้เกิดปัญหาและทำให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมนลงไป”

พระบรมราโชวาทพระราชทานในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพระพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร
จังหวัดเชียงใหม่

“ ในเมืองไทยนี้ ใครจะถือปฏิบัติตามศาสนาใดก็ได้ทั้งสิ้น เคยชี้แจงอยู่เสมอว่า เมืองไทยนี้อยู่ได้ ก็เพราะไม่มีการกีดกันกัน ระหว่างคนโน้น คนนี้ ศาสนาโน้นศาสนานี้ แต่ว่าเป็นที่ทราบกันดีว่า ทุกคนปฏิบัติศาสนกิจของตน ๆ ด้วยความมุ่งดี หวังดี ตั้งใจที่จะให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม
ศาสนาทุกศาสนาจึงใช้ได้ทั้งนั้น”

พระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้แทนองค์การศาสนาและผู้แทนสถาบัน การศึกษาต่าง ๆ

 
หมวดการปกครอง
หมวดภาษา
หมวดการศึกษา
หมวดความมั่นคง
หมวดหน้าที่
หมวดความพอเพียง
หมวดความคิด
หมวดความซื่อสัตย์
หมวดการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
หมวดการกีฬา
หมวดความสามัคคี

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร