พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระราชหฤทัยใฝ่รู้ในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างจริงจัง ทรงศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ ด้วยการนำมาปฏิบัติจริง เมื่อประสบความสำเร็จ ได้นำมาใช้ประยุกต์กับโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ทั้งนี้ ผลงานการคิดค้นของพระองค์ท่าน อาทิ

- การทำฝนหลวง
- การทำโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
- การประดิษฐ์อุปกรณ์ทางการเกษตร
- การออกแบบและต่อเรือใบ รวมถึงประยุกต์เป็นการต่อเรือของกองทัพเรือ
- การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำ
- การนำเทคโนโลยีการสื่อสารดาวเทียมมาใช้ในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
- ทรงคิดค้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประมวลผลและนำมาประยุกต์ใช้กับงานในโครงการตามพระราชดำริ
- แก้ปัญหาการขาดแคลนครูและความไม่เสมอภาคทางการศึกษา ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน ซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นโรงเรียนแม่ข่ายที่จะนำสื่อการศึกษาทางไกล สายสามัญ ระดับมัธยม 1-6 ไปสู่โรงเรียนในชนบททั่วประเทศ

 

การเกษตร
การศึกษา
การสาธารณสุข
ศาสนา
วัฒนธรรม
เทคโนโลยีสมัยใหม่
หมวดความคิด

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร