ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์นั้นพระองค์ได้ประกอบพระราชกรณียกิจในทุกด้าน ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ราษฎรและประเทศชาติพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติจึงมีหลายแขนง ครอบคลุมไปทั่วทุกภูมิภาค ก่อให้เกิดโครงการต่างๆ นับพันโครงการ นอกจากนี้ ยังได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อตั้งเป็นกองทุน หรือมูลนิธิ อีกเพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก

 

     พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถแบ่งออกเป็น ๗ หมวดด้วยกัน ได้แก่

๑. พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท
๒. พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
๓. พระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข
๔. พระราชกรณียกิจด้านการศาสนา
๕. พระราชกรณียกิจด้านวัฒนธรรม
๖. พระราชกรณียกิจด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
๗. พระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

     โดยมีลำดับพระราชกรณียกิจ และเหตุการณ์สำคัญดังนี้

๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์
พ.ศ. ๒๔๙๐ ทรงพบกับ ม.ร.ว. สิริกิติ์ กิติยากร เป็นครั้งแรก ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
๓ ตุลาคม ๒๔๙๑ ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ใกล้ทะเลสาบเจนีวา บาดเจ็บที่พระพักตร์และพระเนตรขวา ต่อมา ทรงได้รับการรักษาจนพระอาการเป็นปกติ
๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหมั้น ม.ร.ว. สิริกิติ์ กิติยากร ที่กรุงโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
๒๔ มีนาคม ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จนิวัตประเทศไทย พร้อมด้วย ม.ร.ว. สิริกิติ์ กิติยากร พระคู่หมั้น
๒๖ มีนาคม ๒๔๙๓ สามเหล่าทัพ ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องยศ จอมพล, จอมพลอากาศ และจอมพลเรือ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๙ มีนาคม ๒๔๙๓ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
๒๗ เมษายน ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดอนุสาวรีย์พระรูปสมเด็จพระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลศิริราช
๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ พระราชพิธีราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ม.ร.ว. สิริกิติ์ กิติยากร ณ วังสระปทุม  สถาปนาเฉลิมพระเกียรติขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์
๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเฉลิมพระบรมนามาภิไธยว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” ทรงหลั่งทักษิโณทก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พร้อมตั้งสัตยาธิษฐานว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ถือเป็นพระปฐมบรมราชโองการในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สถาปนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
๗ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เสด็จฯ ออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้นำประชาชนมาเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พ.ศ.๒๔๙๕ ทรงริเริ่มโครงการเพาะพันธุ์ปลาหมอเทศในสวนจิตรลดา โดยได้รับปลาชนิดดังกล่าวมาจากกรมประมง เมืองปีนัง
พ.ศ.๒๔๙๕ ทรงเปิดแผ่นเสียงในรายการเพลงกระจายเสียง สถานีวิทยุ อ.ส. พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ทั่วพระราชอาณาจักร เข้ารับพระราชทานพันธุ์ปลาหมอเทศ ซึ่งเพาะพันธุ์จากบ่อสวนจิตรลดาไปเลี้ยง
๑๒ ธันวาคม ๒๔๙๖ เสด็จฯ เปิดสะพานพระราม ๖ ที่บูรณะขึ้นใหม่ หลังจากถูกระเบิดทำลายเสียหายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒
๑๗ เมษายน ๒๔๙๗ เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี
๑ ธันวาคม ๒๔๙๙ เฉลิมพระอภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พ.ศ.๒๔๙๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล แห่งกระทรวงเกษตร ศึกษาค้นคว้าแลพัฒนาวิธีการทำฝนเทียมให้ได้ผล ซึ่งได้ทดลองปฏิบัติการในปี พ.ศ. ๒๕๑๒
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐ เสด็จฯ ประกอบพิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
๖ เมษายน ๒๕๐๐ เสด็จฯ เปิดอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ณ ตึกที่ว่าการรถไฟไทย เชิงสะพานนพวงศ์
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ สมโภชพระเศวตอดุลยเดชพาหน เป็นช้างเผือกเชือกแรกในรัชกาล
๒๕ มกราคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๘ เมษายน ๒๕๐๒ เสด็จฯ บ้านสองพี่น้อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
๒๐ เมษายน ๒๕๐๒ เสด็จฯ เขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ น้ำตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ เสด็จฯ ประทับบนบัลลังก์กัญญา เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ในกระบวนเรือพยุหยาตราน้อยทางชลมารค จากท่าวาสุกรี ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม
๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐเวียดนาม นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเป็นประเทศแรก
๒-๕ มีนาคม ๒๕๐๓ เสด็จฯ เยือนพม่า
๒ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หลังจากที่ได้เลิกร้างไปในปี พ.ศ. ๒๔๗๙
พ.ศ.๒๕๐๓ ทรงดำเนินโครงการส่วนพระองค์ป่าไม้สาธิตในสวนจิตรลดา เพื่อศึกษาพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ
พ.ศ.๒๕๐๓ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงกำหนดแนวพระราชนิยมแบบแต่งกายของสตรีไทย
พ.ศ.๒๕๐๓ เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา และยุโรป รวม ๑๔ ประเทศ นานถึง ๗ เดือนเศษ ได้เสด็จนิวัตกลับพระนครในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๐๔
๗ พฤษภาคม ๒๕๐๔ เสด็จฯ เปิดงานสมโภชอุโบสถและพระประธาน วัดเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๔ เสด็จฯ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
๖ มิถุนายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ เขาวังและหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี
๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ฟื้นฟูกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในงานพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม
๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๔ เสด็จฯ เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในส่วนภูมิภาคแห่งแรกที่เปิดดำเนินการในรัชกาลที่ ๙
พ.ศ.๒๕๐๔ ทรงเริ่มโครงการนาข้าวทดลองในสวนจิตรลดา เพื่อจัดหาข้าวพันธุ์ดีมาทดลองปลูกในเนื้อที่ ๖ ไร่ แล้วเก็บข้าวเปลือกที่ได้ ไปใช้ในพิธีแรกนาขวัญ
พ.ศ.๒๕๐๔ ประธานาธิบดีลินคอน บี. จอห์นสัน แห่งสหรัฐอเมริกา เดินทางมาเยือนประเทศไทย
๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๔ ทรงวางศิลาฤกษ์เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
๑๙ เมษายน ๒๕๐๕ เสด็จฯ อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ พระราชทานเครื่องนุ่งห่ม แก่ประชาชน ที่วัดเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๙ มิถุนายน ๒๕๐๕ ทรงสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ สำหรับพระราชทานแด่ประมุขต่างประเทศ โดยผู้ได้รับพระราชทานคนแรกคือ ยังดี เปอตวน อากง พระราชาธิบดีแห่งสหพันธ์มลายา
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ ทรงร่วมการอภิปรายของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๔ สิงหาคม ๒๕๐๕ วางศิลาฤกษ์พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ณ ยอดดอยบวกห้า จังหวัดเชียงใหม่
๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๕ จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ อันเป็นผลมาจากเหตุวาตภัยในภาคใต้ ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นจำนวนมาก
พ.ศ.๒๕๐๕ เริ่มโครงการโคนมที่สวนจิตรลดา เพื่อหาข้อมูลแนะนำส่งเสริมอาชีพใหม่ โดยมีโคในเบื้องต้น ๖ ตัว
๙ เมษายน ๒๕๐๖ เสด็จฯ ทรงเจิมเสาหลักทำนบอ่างเก็บน้ำเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๗ ธันวาคม ๒๕๐๖ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ตามโบราณราชประเพณี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ
๒๗ มกราคม ๒๕๐๗ ทรงเปิดอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งวิชากฎหมายของไทย บริเวณหน้าตึกกระทรวงยุติธรรม
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗ ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล (เขื่อนยันฮี) จังหวัดตาก
พ.ศ.๒๕๐๗ เริ่มโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ ที่หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
๒๔ สิงหาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ ทอดพระเนตรเขื่อนกั้นน้ำวัดเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ไร่ผัก อำเภอชะอำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแก่มกุฎราชกุมารเจ้าชายอากิฮิโต และเจ้าหญิงมิชิโกะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
๒๒ มีนาคม ๒๕๐๘ เสด็จฯ ไปในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดบุษยบรรพต อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๕ มีนาคม ๒๕๐๘ เจ้าฟ้าอากิฮิโต มกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงส่งปลานิลมาทูลเกล้าฯ ถวาย และได้ทรงริเริ่มโครงการเลี้ยงปลานิล เนื่องจากทรงเห็นว่า ปลานิลเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว และแพร่พันธุ์ได้เร็ว
๗ เมษายน ๒๕๐๘ เสด็จฯ เยี่ยมกลุ่มชาวไร่ ในอำเภอชะอำ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทอดพระเนตรโรงเรียนและพืชผัก
๑๒ เมษายน ๒๕๐๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการค่ายนเรศวร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๖ เมษายน ๒๕๐๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการเลี้ยงปลานวลจันทร์ ที่อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๗ เมษายน ๒๕๐๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการโดดร่มดิ่งพสุธา ณ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ.๒๕๐๘ เริ่มโครงการฟาร์มส่วนพระองค์ที่หุบเขาหาดทรายใหญ่ บ้านเขาเต่า อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง เริ่มโครงการแพทย์หลวงและแพทย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในด้านการรักษาพยาบาลแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร และขยายวงปฏิบัติการออกไปถึงพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลแพทย์และการคมนาคม เริ่มโครงการทดลองปลูกผลไม้เมืองหนาว
๑๔ มีนาคม ๒๕๐๙ เสด็จฯ เปิดเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
๑๗ มีนาคม ๒๕๐๙ พระราชทานพันธุ์ปลาแก่กรมประมง จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว เพื่อให้ไปขยายพันธุ์พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่า ปลานิล
๒๑ มีนาคม ๒๕๐๙ เสด็จฯ ปล่อยปลา ที่เขาเ ต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๖ เมษายน ๒๕๐๙ โปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน “สังคีตมงคล” เนื่องในวาระที่ทรงพระราชนิพนธ์เพลงมาครบ ๒๐ ปี มีเพลงพระราชนิพนธ์ ๔๐ เพลง
๑๐ เมษายน ๒๕๐๙ เสด็จฯ เยี่ยมค่ายเสือดำ โดยเฮลิคอปเตอร์ เป็นการส่วนพระองค์
๒๕ เมษายน ๒๕๐๙ เสด็จฯ ไปยังศูนย์การฝึกกำลังทดแทน อำเภอปราณบุรี เพื่อทอดพระเนตรบริเวณสนามฝึกและการแสดงอาวุธ
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๐๙ เสด็จฯ บ้านห้วยมงคล จังหวัดเพชรบุรี
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๐๙ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงสาธิตของตำรวจพลร่ม และนักเรียนตำรวจพลร่ม ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๐๙ เสด็จฯ เยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นชนบทไทย-อิสราเอล จังหวัดเพชรบุรี
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๐๙ เสด็จฯ ไปยังโรงงานทอผ้า ณ หมู่บ้านตำบลเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๐๙ เสด็จฯ เยี่ยมกลุ่มชาวไร่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๐๙ เสด็จฯ พระราชทานเครื่องนุ่งห่ม ณ หมู่บ้านบางปู ตำบลสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒ ธันวาคม ๒๕๐๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทูลเกล้าฯ ถวาย “พระคทาจอมทัพภูมิพล” ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่ง “จอมทัพไทย”
๙ ธันวาคม ๒๕๐๙ เสด็จฯ เปิดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๕ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ ประเทศไทยได้ที่ ๓ โดยได้เหรียญทอง ๒ เหรียญ
๒๔ มีนาคม ๒๕๑๐ ทรงเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์ (จัน) ท้าวศรีสุนทร (มุก) ที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
๘ เมษายน ๒๕๑๐ เสด็จฯ ประกอบพิธีเจิมเครื่องบินและพระราชทานแก่ตำรวจตระเวนชายแดน ณ สนามบินราชนิเวศน์
๑๓ เมษายน ๒๕๑๐ เสด็จฯ เยี่ยมชาวไร่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
๑๖ เมษายน ๒๕๑๐ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่บ้านห้วยมงคล จังหวัดเพชรบุรี
๓ ตุลาคม ๒๕๑๐ พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ ทรงร่วมแข่งขันเรือใบ ประเภท โอ.เค.ในกีฬาแหลมทอง (SEAP GAMES) ครั้งที่ ๔ พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ และทรงชนะเลิศได้ที่ ๑
๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๐ เสด็จฯ ไปทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.๒๕๑๐ เริ่มโครงการจัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนเพื่อสงเคราะห์ในด้านการศึกษาแก่เด็กยากจน กำพร้า อนาถา ด้วยการจัดตั้งโรงเรียนในวัด และอาราธนาพระสงฆ์เป็นครูช่วยสอน
๑๐ มีนาคม ๒๕๑๑ พิธีน้อมเกล้าฯ ถวายช้างสำคัญ และขึ้นระวางเป็นพระยาช้างต้นที่จังหวัดยะลา พระราชทานนามว่า “พระเศวตสุรคชาธาร” เป็นช้างเผือกเชือกที่ ๓ ในรัชกาล
๑๖ มีนาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ ในงานฉลอง ๑๔ ทศวรรษ แห่งพระคัมภีร์อัลกุรอาน ที่สนามกีฬากิตติขจร หัวหมาก
๖ เมษายน ๒๕๑๑ เสด็จฯ ทรงเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ กระทรวงมหาดไทย
๙ เมษายน ๒๕๑๑ เสด็จฯ เยี่ยมศูนย์การทหารราบ และทอดพระเนตรการฝึกของพลอาสาสมัคร ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ปราณบุรี ตามคำอัญเชิญของผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ
๑๔ เมษายน ๒๕๑๑ เสด็จฯ หาดทรายปารคีรี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๕ เมษายน ๒๕๑๑ เสด็จฯ เยี่ยมกองบิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๖ เมษายน ๒๕๑๑ เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
๒๗ เมษายน ๒๕๑๑ เสด็จฯ ค่ายมฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี
๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑ จักรพรรดิไฮเล เซลัสซี แห่งเอธิโอเปีย มาเยือนไทย
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๑ พระราชทานนามเขื่อนผาซ่อม จังหวัดอุตรดิตถ์ว่า “เขื่อนสิริกิติ์”
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๑ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เข้าเฝ้า เพื่อรับสนองพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แนวความคิด และวิธีปฏิบัติในการจัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเป็นครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๑๑ เริ่มโครงการพัฒนากลุ่มชาวไร่ ดอนขุนห้วย ต. เขาใหญ่ อ. ชะอำ เพชรบุรี
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ป่าละอู จังหวัดเพชรบุรี
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ไร่ทับทิม จังหวัดเพชรบุรี
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านกระเหรี่ยงพุพลู อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๒ เสด็จฯ ทรงเปิดโรงพิมพ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย และเริ่มทำการพิมพ์ธนบัตรฉบับราคา ๕ และ ๑๐ บาทใช้เองเป็นครั้งแรก
๑ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล เริ่มทดลองปฏิบัติการทำฝนเทียมเป็นครั้งแรกที่ปากช่อง นครราชสีมา
๗ ธันวาคม ๒๕๑๒ ทรงปล่อยปลานิลในบ่อเลี้ยงปลา บริเวณสวนจิตรลดาฯ เพื่อเพาะพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทุกภูมิภาค
๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ ประทับแพกลางแม่น้ำโขง ร่วมกับพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา เจ้ามหาชีวิตแห่งราชอาณาจักรลาว ในพิธีเปิดการส่งไฟฟ้าจากเขื่อนอุบลรัตน์ไปยังราชอาณาจักรลาว
พ.ศ.๒๕๑๒ เริ่มโครงการโรงนมผงสวนดุสิต เพื่อแก้ปัญหานมสดล้นตลาด
เริ่มโครงการหลวงพัฒนาชาวเขา
เริ่มโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อบำบัดโรคฟัน
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ศูนย์พัฒนาไทย-อิสราเอล อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
๒๖ เมษายน ๒๕๑๓ เสด็จฯ ทรงเจิมเฮลิคอปเตอร์ ณ สนามบินบ่อฝ้าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๙ มิถุนายน ๒๕๑๓ โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยยศ และเฉลิมพระนามพระอัฐิสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุยยเดชร เป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวกรม พระบรมราชชนก และเฉลิมพระนามพระราชชนนีศรีสังวาลย์เป็น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๓ เสด็จฯ ทรงเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ที่สวนสาธารณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑ สิงหาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ ทรงเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ์ ที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรชาวเขา ณ หมู่บ้านแอโก๋ อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งได้ทรงเขียนสลากยาพระราชทานแก่ราษฎรด้วย
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่บ้านหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่นิคมสร้างตนเอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่บ้านกะเหรี่ยงโป่ง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร และชมกิจการ ไร่ไทย-อิสราเอล ที่จังหวัดเพชรบุรี
๑ มิถุนายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ เยี่ยมชาวกะเหรี่ยง บ้านสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี
๙ มิถุนายน ๒๕๑๔ พระราชพิธีรัชดาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๒๕ ปี ทรงขอให้รัฐบาลสร้างถนนวงแหวนแทนการสร้างอย่างอื่นเป็นที่ระลึก
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ เปิดเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ.๒๔๑๔ เริ่มโครงการสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธ พระราชินีแห่งอังกฤษ พร้อมด้วยเจ้าชายฟิลลิป ดยุคแห่งเอดินเบอระ พระราชสวามี และเจ้าฟ้าหญิงแอนน์ พระราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ทรงเจิมเครื่องบินสำหรับใช้ในการทำฝนเทียม ซึ่งจัดซื้อด้วยเงินที่กลุ่มชาวไร่อ้อยทูลเกล้าฯ ถวาย ณ วัดพระแท่นดงรัง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
๑๙ เมษายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ โรงเรียนบ้านหุบกระพง ไร่ไทย-อิสราเอล จังหวัดเพชรบุรี
๒ มิถุนายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ที่บ้านหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๕ ทรงเปิดอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ณ กระทรวงพาณิชย์
๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ให้ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
พ.ศ.๒๕๑๕ เริ่มโครงการปลูกป่าทดแทน ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๘
เริ่มโครงการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เสียเปรียบและประสบปัญหาในการจำหน่ายผลิตผลทางเกษตรกรรม
เริ่มโครงการโรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดนครพนม (เสด็จฯ ประกอบพิธีเปิด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๖)
เริ่มโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ “ทุ่งลุยลาย”
๒๘ มีนาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
๑๐ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ทรงเจิมเครื่องบิน ณ สนามบินบ่อฝ้าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๖ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เปิดศูนย์เร่งรัดพัฒนาชนบทไทย-ออสเตรเลีย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการลากอวน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมศูนย์โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ ที่บ้านหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่นิคมสร้างตนเอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่สหกรณ์การเกษตรหุบกระพง จำกัด หมู่บ้านตัวอย่างในพระบรมราชูปถัมภ์ และโครงการกลุ่มพัฒนาชาวไร่ดอนขุนห้วย ตามพระราชประสงค์ ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ทอดพระเนตรรังไก่งวง ที่หาดทรายใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓ มิถุนายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เปิดเขื่อนจุฬาภรณ์ ที่จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ.๒๕๑๗ เริ่มโครงการระบายน้ำพรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ตามแนวพระราชดำริ
๙ เมษายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี
๑๐ เมษายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๙ เมษายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ ทอดพระเนตรกังหันและสูตรน้ำยาเคมี ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๕ เมษายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ สำนักสงฆ์ ตำบลเขาใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี
๒๗ เมษายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ค่ายมฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี
๓๐ เมษายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ ทอดพระเนตรบริเวณสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมกลุ่มชาวไร่เขาใหญ่ ดอนขุนห้วย จังหวัดเพชรบุรี
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมกองบินที่ ๕ อ่าวมะนาว และสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ศูนย์พัฒนาชาวไร่ เขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
๔ มิถุนายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ ไร่เขาใหญ่ ดอนขุนห้วย ในบริเวณโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ จังหวัดเพชรบุรี
๖ มิถุนายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ ไร่หุบกระพง ทอดพระเนตรสถานที่สร้างฝายกั้นน้ำ จังหวัดเพชรบุรี
๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ โครงการหม่อนไหม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๗ เสด็จฯหุบกระพง ทอดพระเนตรโครงการน้ำมันเมนทอล ศูนย์พัฒนาการเด็ก ร้านสินค้าพื้นเมือง และทรงเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรดอนขุนห้วย ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.๒๕๑๘ พระราชทานที่ดิน ๕๐,๐๐๐ ไร่เศษ ให้ทางราชการนำไปปฏิรูปที่ดิน
๓๐ เมษายน ๒๕๑๘ เสด็จฯ หาดทรายใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๘ เสด็จฯ อ่างเก็บน้ำหุบกระพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๘ เสด็จฯ เยี่ยมชาวไร่ดอนขุนห้วย สำนักสงฆ์ และเขื่อนเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๘ เสด็จฯ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๘ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรบ้านคา อำเภอจอมบึง และหมู่บ้านโปร่งกระทิง ตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการหม่อนไหม ตำบลหนองเหียง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๘ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในโครงการพัฒนาที่ดินหนองพลับตามพระราชประสงค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๘ เสด็จฯ บน. ๕ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑ มิถุนายน ๒๕๑๘ เสด็จฯ พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน ๔ จังหวัด ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ เสด็จฯ ทรงเปิดอนุสาวรีย์วีรกรรมพลเรือน ตำรวจ ทหาร ซึ่งเสียชีวิตจากการต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย จังหวัดน่าน
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๑๙ เสด็จฯ ทรงเปิดอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
๔ มีนาคม ๒๕๒๐ เสด็จฯ ทรงเปิดเขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๐ ทรงเริ่มแปลเรื่องนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระหน้าแรก (สำเร็จเมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๓)
๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๐ พระราชทานนามเขื่อนบ้านเจ้าเณร อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีว่า “เขื่อนศรีนครินทร์”
๕ ธันวาคม ๒๕๒๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธร เป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัตสีมา คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี มีพระอิสริยยศเทียบเท่ากับสมเด็จฯ พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
๘ ธันวาคม ๒๕๒๑ เสด็จฯ เปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๘ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
๒๓ มีนาคม ๒๕๒๒ เสด็จฯ ในพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในองค์พระธาตุพนม ที่กรมศิลปากรได้บูรณะปฏิสังขรณ์เรียบร้อยหลังจากที่พังทลายลงมาเมื่อปี ๒๕๑๘
๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๓ โปรดเกล้าฯ ให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านปัญหาน้ำท่วม เข้าเฝ้ารับพระราชทานกระแสพระราชดำริเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ อย่างไม่เคยปรากฎมาก่อนในปี ๒๕๒๓ ทำให้เกิดการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล โดยผ่านแนวคลองฝั่งตะวันออก
๑ ธันวาคม ๒๕๒๓ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยเปิดแห่งใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๓ เสด็จฯ ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ที่หน้ารัฐสภาพ
๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๔ ทรงพระกรุณาพระราชทานชื่อ “ทางด่วนเฉลิมมหานคร” ให้แก่ทางด่วนสายท่าเรือ ดินแดง
๘ ตุลาคม ๒๕๒๖ ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ตรวจน้ำท่วม และได้เสด็จออกตรวจพื้นที่อื่นๆ ด้วยพระองค์เองถึง ๖ ครั้ง
๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๖ เสด็จฯ ไปทรงตรวจการก่อสร้างทำนบปิดกั้นคลองแสนแสบ โครงการพระราชดำริ
๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๖ เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรสภาพน้ำท่วมบริเวณซอยศูนย์วิจัย เขตห้วยขวาง
๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ เสด็จฯ ทอดพระเนตรน้ำท่วมบริเวณคลองลาดพร้าว คลองหนองบอน ตามแนวถนนบางพลี
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ เสด็จฯ ตรวจพื้นที่บริเวณพระโขนง บางนา
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ เสด็จฯ พื้นที่ฝั่งธนบุรี ทรงลุยน้ำเข้าไปตามทางรถไฟสายแม่กลอง และเสด็จผ่านท้องนาไปยังประตูระบายน้ำ
๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๗ เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูโขน ละคร และพิธีต่อท่ารำพระพิราพเต็มองค์ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” แด่พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว
๙ ตุลาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ เปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ เปิดสวนหลวง ร. ๙
๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑ เสด็จฯ โดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟจิตรลดา ไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทรงประกอบพิธีบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีต ณ พลับพลาตรีมุข พระราชวังโบราณ เนื่องในการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๑ ทรงมีพระบรมราชโองการยกย่องพลเอกเปรม ติณณสูลานนท์ ไว้ในฐานะรัฐบุรุษ
๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ เป็นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ทรงรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือกังหันน้ำชัยพัฒนา
๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๙ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ๔ ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาจราจร
๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๖ พระราชทานนามดาวเทียมดวงแรกของไทยว่า “ไทยคม”
๒๖ มกราคม ๒๕๓๗ เสด็จฯ เปิดสถานีควบคุมภาคพื้นดินของดาวเทียมไทยคม ณ สถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๘ เมษายน ๒๕๓๗ เสด็จฯ ร่วมพิธีเปิดสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงระหว่างจังหวัดหนองคายกับนครเวียงจันทน์
๕ กันยายน ๒๕๓๗ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือพระที่นั่งต่อใหม่ ซึ่งพระราชทานนามว่า เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙” ณ อู่ทหารเรือ
๑๑ มกราคม ๒๕๓๘ เสด็จฯ ทรงบรรจุพระบรมสาริริกธาตุที่วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งทรงรับบริจาคเงินจากหลวงพ่อคูณ ๗๒ ล้านบาท
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เสด็จฯ ทรงเปิดงานนิทรรศการก้าวไกลไทยทำ หรือบีโอไอแฟร์ ณ ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
๑๓ เมษายน ๒๕๓๘ พระราชทานสัมภาษณ์เรื่องพระสุขภาพ แก่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
๘ พฤษภาคม ๒๕๓๘ โปรดฯ สถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็นกรมหลวงนราธิวาศราชนครินทร์
๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙ โปรดเกล้าฯ ให้สื่อมวลชนทุกแขนงเข้ารับฟังพระราชดำรัสเรื่องพระราชนิพนธ์พระมหาชนก
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการเก็บเกี่ยวข้าวตามโครงการพระราชดำริส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรที่บริเวณทุ่งมะขามหย่อง ต. บ้านใหม่ อ. เมือง พระนครศรีอยุธยา และทรงร่วมเกี่ยวข้าวด้วย
๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสนามบินแห่งใหม่ว่า “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”
๑๙ มกราคม ๒๕๔๕ เสด็จฯ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

การเกษตร
การศึกษา
การสาธารณสุข
ศาสนา
วัฒนธรรม
เทคโนโลยีสมัยใหม่
หมวดความคิด

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร