พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักในคุณค่าของภาษา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม จึงทรงเป็นผู้นำในการสืบทอดฟื้นฟูวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ที่ขาดหายไปในรัชกาลก่อน อาทิ พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา, การเสด็จเลียบพระนคร, พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ, พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยพระบวนพยุหยาตราทางชลมารคและสถลมารค เป็นต้น

     นอกจากการฟื้นฟูวัฒนธรรมดังกล่าวแล้ว ยังทรงโปรดเกล้าฯ ริเริ่มให้จัดการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช รวมถึงทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ซึ่งประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

 

การเกษตร
การศึกษา
การสาธารณสุข
ศาสนา
วัฒนธรรม
เทคโนโลยีสมัยใหม่
หมวดความคิด

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร