“แม้จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงเพียงใด ถ้าบกพร่องต่อการประมาณตนในทางปฏิบัติชอบ วิชาต่าง ๆ ที่เล่าเรียนมาจนสำเร็จนั้น ก็ไร้ประโยชน์”
พระบรม ราโชวาท พระราชทานเนื่องในพิธีประสาทปริญญาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๔
“ ผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่ สังคมมนุษย์”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔
“ความรู้เป็นแสงสว่าง ที่จะนำเราไปสู่ความเจริญ ถ้าไม่ระมัดระวังในการใช้ความรู้ ก็จะเป็น อันตรายเช่นเดียวกัน จะทำลายเผาผลาญบ้านเมืองให้ล่มจมได้”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๕
“ผู้ที่อบรมหรือผู้ที่บ่มนิสัย เป็นคนที่คุณภาพต่ำ ผู้ที่ได้รับอบรมบ่มนิสัยย่อมมีคุณภาพต่ำเหมือนกัน”

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดาฯพระราชวังดุสิต

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
“ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่า ผู้มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ”

พระราชดำรัสในโอกาสที่คณะผู้อำนวยการ และอาจารย์ใหญ่ จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าเฝ้า
ฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓
 
หมวดการปกครอง
หมวดภาษา
หมวดการศึกษา
หมวดความมั่นคง
หมวดหน้าที่
หมวดความพอเพียง
หมวดความคิด
หมวดความซื่อสัตย์
หมวดการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
หมวดการกีฬา
หมวดความสามัคคี

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร