โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านสวัสดิการสังคม จะเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน และได้ รับสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ในการดำรงชีวิต ซึ่งจะทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุข ตัวอย่างของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านสวัสดิการสังคม เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่วัด ญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรที่เสื่อมโทรม ให้อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การ เกษตรต่อไป และเป็นศูนย์บริการการพัฒนาด้านการเกษตร รวมทั้งให้การอบรมผู้สนใจ พร้อมกันนี้วัดจะเป็นศูนย์รวมจิตใจ โดยการพัฒนา จิตใจพร้อม ๆ ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วย โครงการ ห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลักษณะงาน เป็นการสำรวจแบ่ง แปลงที่อยู่อาศัย และพื้นที่การเกษตรให้ราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๒๕๐ ครอบครัวพร้อม ๆ กับจัดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ประชาชนเหล่านั้นได้อยู่อาศัยตามควรแก่ อัตภาพที่เหมาะสม


 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร