โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนครศรีธรรมราช


     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริกับคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๖ ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากพนังให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นศูนย์รวมในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้พิจารณาเกี่ยวกับระบบการระบายน้ำเสียจากนากุ้ง น้ำเปรี้ยวจากพรุ และระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชน เพื่อให้น้ำจืดที่กักเก็บไว้ในแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ สามารถนำมาใช้อุปโภค – บริโภค ได้อย่างสมบูรณ์ขึ้น และได้มีพระราชกระแสรับสั่ง เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ ให้กรมประมงสนับสนุนด้านวิชาการการเลี้ยงกุ้งและการป้องกันมลภาวะตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มตามระบบสหกรณ์เสรี จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาทั้งในด้านการผลิตและการตลาด และในวันที่๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ทรงมีพระราชดำริกับเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการ กปร. และอธิบดีกรมชลประทาน ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความโดยสรุปให้บริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักอุทกศาสตร์

     ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้ำจืดไว้ใช้ในลำน้ำปากพนังและลำน้ำสาขารวมถึงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ นอกเหนือจากการยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ด้วยการพัฒนาการประกอบอาชีพและผลผลิตทั้งการเกษตรและปศุสัตว์ของเกษตรกรอย่างครบวงจร โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือกองทัพภาคที่ ๔ กรมโยธาธิการ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรธรณี กรมป่าไม้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมประมง กรมชลประทาน กรมการทหารช่าง กองทัพบก หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด

     โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีแผนการดำเนินงานรวม ๕ แผนงาน ได้แก่

๑. แผนงานด้านก่อสร้างระบบชลประทานและโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ จัดสร้างระบบระบายน้ำ ด้วยการขุดคลองระบายน้ำ ๓ แห่ง แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๒ ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ๓ แห่ง และอาคารประกอบ ซึ่งแล้วเสร็จไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗
๑.๓ ดำเนินการขุดลอกคลองธรรมชาติเขตน้ำจืด ๕๐ สาย ความยาว ๒๕๘.๙๓ กิโลเมตร ดำเนินการโดย ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมการทหารช่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและกรมชลประทาน แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕

๑.๔ ขุดลอกคลองธรรมชาติในเขตน้ำเค็ม เพื่อใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาดำ รวม ๗๔ สาย ดำเนินการโดย ๒ หน่วยงาน คือ กองพลพัฒนาที่ ๔ และกรมชลประทาน แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕

 

๒. แผนงานด้านการพัฒนาประมง ศึกษาวิจัยหารูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ และลดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม เช่น
๒.๑การเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด เพื่อจะสามารถนำน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้


๒.๒ ทดสอบ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการทดสอบอนุบาลลูกปลากระพงขาว ปลาหมอไทย และการผลิตปลานิล
นอกจากนี้ ยังนำเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาถ่ายทอดและฝึกอบรมเกษตรกร รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งแบบยั่งยืนแก่เกษตรกรที่มีคุณสมบัติพร้อม

 

๓.

 

แผนงานด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ดำเนินการพัฒนาอาชีพทั้งในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร

๔.

 

แผนงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น การกำจัดวัชพืช และโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียจากชุมชน

 

๕.
แผนงานด้านการบริหารจัดการ มีการจัดตั้งกองอำนวยการ เพื่อเป็นแกนกลางในการบริหารโครงการ และมีการบริหารงานในรูปของคณะทำงาน และเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้ง อบต. ทุกแห่งในพื้นที่มาร่วมประชุมรับทราบแนวทางในการดำเนินงานต่าง ๆ ของโครงการ


 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร