ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความเป็นห่วงใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเกษตรกรผู้ยากไร้ ซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตร ขาดที่ดินทำกิน จึงมีพระราชดำริกับผู้ช่วยเลขาธิการสำนักพระราชวัง ให้ประสานกับทางจังหวัดนราธิวาส จัดพื้นที่ดินเพื่อจัดทำฟาร์มตัวอย่างในลักษณะเดียวกับฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่มีพระราชดำริให้จัดทำขึ้นที่บ้านตุงติง อำเภอสะเมิง และบ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรแก่ชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง โดยประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานเป็นอย่างดียิ่ง ดังนั้น จังหวัดนราธิวาสและโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได้ประสานงานกับหน่วยราชการต่าง ๆ ขอพื้นที่บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์โคกบาฆาบือชา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดทำเป็นสถานที่ฝึกและสาธิตการพัฒนาการเกษตรแก่เกษตรต่อไป


    โครงการดังกล่าว จะเป็นแหล่งผลิตอาหารของราษฎรในจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ศึกษาและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรในทุกด้าน เป็นสถานที่ฝึกอบรม สาธิต และให้ความรู้แก่ราษฎรในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และเป็นสถานที่จ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่ซึ่งไม่มีงานทำ โดยมีพื้นที่อยู่ที่บ้านจาเราะสโตร์ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักราชเลขาธิการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการนี้


ผลการดำเนินงานในในฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส มีดังนี้

๑.

 

งานป่าไม้ มีการสร้างกรงไก่ป่า กรงนก และโรงงานอาหารสัตว์

๒.

 

งานปศุสัตว์ ก่อสร้างโรงเรือนเป็ดเทศ โรงเรือนเป็ดเทศขุน โรงเรือนไก่พื้นเมือง โรงเรือนแพะนม โรงเรือนแกะเนื้อ โรงเรือนห่าน โรงเรือนนกกระจอกเทศ และโรงเก็บและผสมอาหารสัตว์

๓.

งานประมง มีการก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาและโรงเก็บวัสดุ

 

๔.

 

งานวิชาการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาที่ดิน จัดสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด เรือนเพาะชำ โรงเรือนสำหรับผลิตปุ๋ยหมักและลานสำหรับทำปุ๋ยหมัก

๕.

 

งานศูนย์พิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักแฝด โรงเก็บวัสดุ และโรงครัว
๖. งานชลประทาน ก่อสร้างถังเก็บน้ำรูปสี่เหลี่ยม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ก่อสร้างถังน้ำทรงแชมเปญ ปั๊มน้ำ พร้อมระบบกรองน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ จำนวน ๒ แห่ง

    การดำเนินการทั้งหมดของโครงการ ได้มีการจ้างแรงงานซึ่งเป็นราษฎรที่ไม่มีงานทำ ขณะนี้ได้มีราษฎรบางรายได้ออกจากฟาร์มนำความรู้จากการจ้างแรงงานไปใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองแล้ว ซึ่งผลที่ได้รับจากการจัดทำโครงการนี้ นอกจากจะมีแหล่งผลิตอาหารในท้องถิ่นแล้ว ยังทำให้ราษฎรมีรายได้จากการจัดจ้างแรงงาน มีความรู้ ความชำนาญในการเกษตรจากผลการได้ประกอบกิจกรรมในทางปฏิบัติด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ี้


 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร