โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ ให้รับที่ดิน ซึ่งพระครูสังฆรักษ์ (แก้ว วิโรจโน) ได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายตั้งอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และ พระราชทานให้ มูลนิธิชัยพัฒนา พิจารณาทำประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งสำนักงาน กปร. และสำนักเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาด้านการเกษตรและใช้ประโยชน์ที่ดินลักษณะแปลงวนเกษตร

     การดำเนินงานโครงการ ได้ขุดสระและจัดทำแปลงไม้ผล ได้แก่ ละมุด ขนุน มะม่วง เป็นต้น และพืชไร่ ได้แก่ อ้อย สับปะรด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการขยายพันธุ์หญ้าแฝก และการทำปุ๋ยหมักเพื่อสาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน และสนับสนุนเกษตรกรผู้สนใจ 

 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร