โครงการฝายทดน้ำบ้านฆอรอราแม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการฝายทดน้ำบ้าน ฆอรอราแม พร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ หลังจากที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างฝายทดน้ำที่บ้านฆอรอราแม เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านดือรง บ้านฆอรอราแม บ้านมาแป บ้านอุเบ็ง หมู่ที่ ๔ และบ้านมูนุง บ้านบาจุ หมู่ที่ ๕ ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค–บริโภค และทำการเกษตร

     โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค–บริโภค และทำการเกษตรของราษฎรบ้านดือรง บ้านฆอรอราแม บ้านมาแบ บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๔ และบ้านมูนุง บ้านบาจุ หมู่ที่ ๕ และเป็นการอนุรักษ์และรักษาสภาพต้นน้ำลำธารธรรมชาติทำให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นดินและป่าไม้ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     ในการดำเนินงาน ได้ดำเนินการจัดสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ รวมทั้งได้ก่อสร้างถังกรองน้ำ –ถังเก็บน้ำ จำนวน๖ แห่ง และถังรูปสี่เหลี่ยม จำนวน ๑ แห่ง แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ สำหรับการบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินการประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๕ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะอำนวยประโยชน์โดยการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค ให้แก่ราษฎรจำนวน ๖ หมู่บ้าน ๕๐๖ ครัวเรือน ๒,๕๓๑ คน และเพื่อการเกษตรพื้นที่ ๑,๘๐๐ ไร่ รวมถึงยังลดปัญหาการว่างงานของราษฎรในพื้นที่ได้ประมาณ ๔๐%

 

 

 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร