โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

     สำนักพระราชวังได้มีหนังสือที่ พว ๐๐๐๙(ทษ)/๒๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๖ มายังกรมชลประทาน ขอรับการสนับสนุนการปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตพระราชฐานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ให้กรมชลประทานพิจารณาหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากน้ำที่ไหลมาจากเขาตันหยงเข้าสู่เขตพระราชฐาน พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างภายในพระตำหนักฯ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     การดำเนินงาน ได้สร้างรางระบายน้ำ ๔ สาย ความยาวรวม ๖๖๙ เมตร และท่อลอดถนน ๔ แถว ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม เอ่อล้น และเก็บกักน้ำไว้ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ รวมถึงป้องกันการกัดเซาะและอันตรายที่จะเกิดกับตัวอาคาร

 

 

การเกษตร
สิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข
การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การคมนาคมสื่อสาร
สวัสดิการสังคม
ตัวอย่างโครงการ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร