พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใฝ่รู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างจริงจัง และได้นำมาประยุกต์ใช้กับโครงการต่างๆ ในพระราชดำริ รวมถึงได้ทรงคิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ตัวอย่างผลงานการประดิษฐ์และพระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมของพระองค์ อาทิ

- การประดิษฐ์เครื่องสีข้าวปิ่นแก้ว
- การประดิษฐ์เครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก
- การออกแบบและต่อเรือใบ และได้พระราชทานคำแนะนำในการต่อเรือขนาดใหญ่แก่กองทัพเรือ
- การประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนา (ได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภทผลงานคิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ จากสภาวิจัยแห่งชาติ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และปัจจุบันได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว)
- ทรงติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของพระองค์เอง
- การคิดค้นสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลข้อมูลต่างๆ
- การเขียนโน้ตเพลงด้วยคอมพิวเตอร์
- ทรงทำวิธีการบันทึกเสียงแบบใหม่ ที่สามารถบันทึกเสียงดนตรีได้เป็นช่อง เพื่อประโยชน์ในการวิจารณ์ และปรับปรุงวิธีการเล่นดนตรี
- ทรงสนับสนุนให้มีการค้นคว้าบันไดเสียงของดนตรีไทยโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
การเกษตร
การบริหารจัดการน้ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดนตรี
จิตรกรรม
ประติมากรรม
ถ่ายภาพ
หัตถกรรม
สถปัตยกรรม
กีฬา
วรรณกรรมและการแปล

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ห้ามนำข้อมูลของเวปไซท์นี้ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร